Eng    
         
  Start  
  Styrelsen  
  Efterlysningar  
  Församlingar  
  Kyrkor  
  Forskarrum  
  Kalender  
  Pdf  
  Länkar  
  Stadgar  
  Om  
  Var  
  Projekt  
  English  
  Deutsch  
     
STADGAR

 

Stadgar för Töreboda Släktforskarförening.

 

 

§ 1 Föreningens namn är Töreboda Släktforskarförening, förkortat TSF, här nedan kallad Föreningen.

§ 2 Föreningen är en regional sammanslutning av personer med intresse för lokalhistoria och släktforskning.

§ 3 Föreningen har till syfte att främja det gemensamma intresset för släkt- och lokalhistoria till ömsesidigt gagn och ingens förfång.

§ 4 Medlem i Föreningen är en var fysisk person, som erlagt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Som fysisk person räknas endast enskilda medlemmar.

§ 5 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 6 Vid Föreningens medlemsmöten äger varje medlem som fullgjort sina förpliktelser en röst. Till varje medlem skall skriftlig kallelse sändas, om ej styrelsen beslutar annat.

§ 7 Omröstning vid Föreningens möten sker öppet, såvida inte någon av de närvarande medlemmarna med rösträtt påkallar sluten omröstning, då sådan ej må vägras.

§ 8 Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Årligen skall före den 15 (femtonde) januari till revisorerna för granskning ha lämnats räkenskaper, protokoll och förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår.

§ 9 För granskning av Föreningens räkenskaper utser Föreningens ordinarie årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 10 Vid Föreningens årsmöte skall medlemmarna utse en ordinarie ordförande för ett år. Och fyra ordinarie styrelseledamöter, varav två skall väljas på två år. Årsmötet skall också utse två styrelsesuppleanter.

§ 11 Föreningens arbetsutskott skall bestå av ordförande och två ledamöter. Arbetsutskottet utses av styrelsen.

§ 12 Vid ordinarie årsmöte, som skall hållas under februari månad, skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Frågan om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet.
7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
8. Föredragande av ekonomiska verksamheten för det gångna verksamhetsåret.
9. Föredragande av revisionsberättelsen.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
11. Val av föreningsordförande för det kommande verksamhetsåret
12. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter, två av ledamöterna väljs på ett, två väljs på två år.
13. Val av två styrelsesuppleanter, båda väljs på ett år.
14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant, samtliga väljs på ett år.
15. Val av programkommitté på fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Sammankallande skall utses av årsmötet och ingå i styrelsen.
16. Val av valberedning på tre personer, samtliga väljs på ett år.
17. Beslut om nästkommande verksamhetsårs medlemsavgift.
18. Styrelsens förslag och framställningar.
19. I förekommande fall utnämnande av hedersledamot.
20. Avslutning.

§ 13 Familjemedlemskap (gift eller sammanboende), kan vinnas i Föreningen genom inbetalande av halva ordinarie medlemsavgiften.

§ 14 Efter årsmötet skall den nyvalda styrelsen omgående konstitueras.

§ 15 Vid omröstning på Föreningens möten där lika röstetal uppstår skall ordförandes röst vara avgörande.

§ 16 Vid extra årsmöte skall endast de frågor som upptas på kallelse avhandlas.

§ 17 Förslag och framställningar till Föreningens ordinarie årsmöte skall inlämnas till styrelsen för behandling före den 1 januari det år som ärendet skall behandlas av årsmötet.

§ 18 Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen, som efter prövning skall lämna förslag till Föreningens medlemmar för avgörande. Beslut om ändring av stadgarna skall tas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara utlyst som årsmöte.

§ 19 Ordförande skall driva Föreningens verksamhet. Han skall öppna och leda Föreningens olika möten och sammanträden samt underteckna Föreningens avgående skrivelser och andra upprättade handlingar. Vid ordförandens frånvaro fullgörs dessa uppgifter av vice ordföranden.

§ 20 Föreningens namn i ekonomiska frågor tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 21 Styrelsen har om man finner det nödvändigt rätt att utse nödvändiga kommittéer och utskott. I varje kommitté skall finnas en representant från styrelsen.

§ 22 Kallelse till föreningens årsmöte skall ske skriftligen och skall vara föreningens medlemmar tillhanda minst fjorton dagar före årsmötet.

§ 23 Då ärenden upptages till beslut i styrelsen skall minst hälften av styrelsens ledamöter vara närvarande.

§ 24 För beslut om Föreningens upplösning erfordras två föreningsmöten varav ett skall vara utlyst som årsmöte. Beslut skall antagas med minst två tredjedels majoritet på båda mötena.

§ 25 I händelse av Föreningens upplösning skall dess samlingar och tillgångar överlämnas till arkiv eller organisation som beslutas vid Föreningens möten enligt § 24.

Stadgarna fastställda vid årsmöte 1986